تلویـزیـون برفکی و قول و قرار نماینده

تصور کنید روبروی یـک تلویـزیـون نشسته‌اید که مدام برفک می‌زند، صدای زننده و گوش‌خراشی دارد، بوی سوختگیِ مدارهایِ آن بـه مشام می‌رسد و از پشت آن هم دودی برخاسته است! آیا برای درکِ خراب بودن ایـن تلویـزیـون نیازی بـه تخصص و سوادِ الکترونیک است؟ طبیعتا نـه! همانطور که برای درک بیمـاری و بیمـار بودن یـک […]

ادامه مطلب

پروژه بهســازی

انگار همین چنـد روز پیش بود که یک عده مهنـدس نقشه‌بردار و عمـران آمدند و کلنگ پروژه‌ی بهسازی را زدند! چند روز بعد هم عده‌ای آمدند و روی دیوار مغازه‌ها با اسپـری رنگ یک سری عدد و رقم نوشتند و رفتند! قرار شده بود که مغازه‌ها و خانه‌های عقب‌نشینی کنند! عقب‌نشینی به نفع آنچه به […]

ادامه مطلب