دره شاهنشیـن

دره شاه‌نشین قلب فسرده خسروشیرین است. مثل همان توصیفی که بهار از دماوند می‌کند و آن را دردی دیرین می‌خواند که دل زمین را شکافته و ورم کرده: «تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک‌چند». اگر به دور و اطراف دره شاه‌نشین نیک بنگرید متوجه زمین پست این منطقه می‌شوید که آن را […]

ادامه مطلب